Welcome to Comuna Tănăsoaia   Click to listen highlighted text! Welcome to Comuna Tănăsoaia
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informații

Modul GDPR

In atentia persoanelor de la care se colecteaza date cu caracter personal

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Modul GDPR 

In atentia persoanelor de la care se colecteaza date cu caracter personal

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 In baza art 13-21  din Regulamentul UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date, va informam:  

– identitatea operatorului: Comuna Tănăsoaia

– datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor: 

e-mail:  [email protected]

– scopurile în care se face prelucrarea datelor,
  – indeplinirea obligatiilor legale ce revin persoanelor fizice si UAT Tănăsoaia ca autoritate publica ;

–  temeiul juridic al prelucrarii datelor cu caracter personal- art.6 lit. c)si e) din Regulamentul (UE)679/2016 si dreptul intern ( Legea administratiei publice locale, Codul fiscal, Codul de procedura fiscala, legile privind administrarea domeniului public si privat ,legile fondului funciar,  legile proprietatii etc.)

– destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor – compartimentele din cadrul Primariei Tănăsoaia, institutiile statului prevazute de lege pentru indeplinirea obligatiilor legale ale UAT Tănăsoaia ca autoritate publica ;

, institutiile statului prevazute de lege pentru indeplinirea obligatiilor legale ale UAT Tănăsoaia ca autoritate publica ;

– Datele dumneavoastra cu caracter personal nu vor fi transferate catre o tara terta sau organizatie internationala;

– perioada pentru care vor fi stocate datele  – permanent;

– aveti dreptul de a solicita UAT Tănăsoaia accesul la datele cu caracter personal colectate si  rectificarea/completarea  datelor cu caracter personal inexacte/incomplete  care va privesc ;

– aveti dreptul de a solicita Primariei Tănăsoaia stergerea,  restrictionarea sau de a va opune prelucrarii datelor  dumneavoastra cu caracter personal, daca datele respective nu mai sunt necesare scopului legal  pentru care au fost colectate, sau daca prelucrarea nu este conformă legii,  ori pentru respectarea unei obligatii legale care revine Primariei Comunei Tănăsoaia;

 – aveti obligatia legala de a furniza datele cu caracter personal solicitate de catre functionarii Primariei Tănăsoaia, in functie de aspectele legale vizate spre solutionare,   iar nerespectarea acestei obligatii are drept consecinte neindeplinirea obligatiilor legale ce revin persoanelor fizice si UAT Tănăsoaia ca autoritate publica, cu sanctiunile prevazute de lege pentru fiecare caz in parte;

– in cazul participarii la licitatii si /sau incheierea unui contract cu UAT Tănăsoaia,  furnizarea datelor cu caracter personal este o obligatie contractuala pentru identificarea participantilor / partilor in contract, iar neindeplinirea acestei obligatii duce la neindeplinirea contractului sau sanctiunea specifica prevazuta in contract;

 atunci când prelucrarea se bazează pe consimtamantul dumneavoastra, aveti  dreptul de a va retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;

–  în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate direct de la dumneavoastra, aveti dreptul de a solicita si primi orice informaţii disponibile privind sursa acestora;

–  aveti dreptul de a depune o plângere în faţa   autorităţii de supraveghere – Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

Termeni și condiții

VIZITAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE CĂ SUNTEŢI DE ACORD CU ACEŞTI TERMENI

În nici o circumstanţă Primăria Tănăsoaia nu poate fi responsabilă pentru pierderi de natura directă sau indirectă rezultate din sau legate în orice fel de folosirea sau gradul de performanţă ale serviciilor puse la dispoziţie prin acest site, a acestui site web sau site-uri web în legătură cu acesta.

 1. Utilizare Improprie şi Răspunderi
 2. 1 Utilizatorul este de acord să folosească serviciul numai în scopuri legale. Utilizatorul se obliga ca:
  a) nu va modifica, copia, distribui, transmite, afişa, publică, reproduce, acorda licenţe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informaţie sau servicii obţinute de pe sau prin intermediul acestui site web;
  b) nu va desfăşura (şi nu va permite) activitatea de cracking sau hacking, sau a atacurilor de genul „negarea serviciului”. Utilizatorii care violează securitatea sistemelor sau reţelelor pot fi acţionaţi în instanţă, civil şi penal;
  1.2 Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere şi să nu acţioneze Primăria Tănăsoaia în justiţie cu privire la orice pretenţie ridicată de către un terţ, rezultată din utilizarea serviciului sau a reţelei de comunicaţii a Primăriei Tănăsoaia a Internetului de către utilizator, cât şi cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecinţă sau de altă natură), costuri, acţiuni, procese, pretenţii, stricăciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de Primăria Tănăsoaia ca urmare a încălcării sau ignorării de către utilizator a acestor termeni şi condiţii.
  1.3 Plata tuturor cheltuielilor adiţionale în legătură cu folosirea serviciului, inclusiv acelea pe care furnizorul de servicii telefonice sau Internet le-ar putea solicita, intra în sarcina utilizatorului.
 3. Conexiunea la alte Reţele sau Terţe Părţi
  2.1 Serviciul poate fi folosit de către Utilizator pentru a afla diferite informaţii afişate de către Primăria Tănăsoaia pe WEB, pentru a face legătura cu alte Reţele sau site-uri web din lume, iar Utilizatorul se angajează să respecte politicile de utilizare valabile în acele reţele sau site-uri. Utilizatorul accepta starea de fapt că Primăria Tănăsoaia nu controlează aceste site-uri, nu este responsabilă şi nu îşi asumă nici o obligaţie în ceea ce priveşte alte site-uri, orice link din alte site-uri sau conţinutul acestora.
  2.2 Orice includere de link-uri spre alte site-uri sau reţele este făcută numai pentru ajutorul Utilizatorului şi nu implică sprijinirea de către Primăria Tănăsoaia a materialului disponibil pe sau prin acele site-uri sau reţele şi nici vreo asociere cu operatorii lor. Utilizatorul accesează acele situri şi le foloseşte produsele şi serviciile exclusiv pe propriul risc.
  2.3 Primăria Tănăsoaia nu garantează că serviciile sau conţinutul furnizate de terţe surse sunt acceptabile şi disponibile în orice parte României. Dacă Utilizatorul accesează alt conţinut sau servicii de pe site-uri ale unor terţi, Primăria Tănăsoaia nu este responsabilă pentru respectarea de către utilizator a legilor locale sau a altor acte normative în vigoare în acele ţări.
 4. Informaţii personale
 5. 1 Prin accesarea acestui site sunteţi de acord cu faptul că Primăria Tănăsoaia are dreptul de a insera numele şi alte informaţii cu privire la utilizator, rezultate în urma utilizării serviciului de către utilizator, într-o bază de date computerizată în următoarele scopuri:
  a) pentru utilizarea acestor date de către Primăria Tănăsoaia în scopuri statistice şi de îmbunătăţire a serviciilor;
  b) în scopul prevenirii sau detectării infracţiunilor sau fraudelor;
  3.2 Scopurile în care Primăria Tănăsoaia poate utiliza aceste informaţii şi persoanele cărora le poate fi oferită sunt conforme Regulilor de confidenţialitate:
 6. Generalităţi
  4.1 Modificări ale acestor termeni şi condiţii – Primăria Tănăsoaia poate modifica aceşti termeni şi condiţii la anumite intervale de timp fără a anunţa Utilizatorul personal. Astfel de modificări vor fi aduse la cunoştinţa Utilizatorului prin afişare pe site-ul web la www.primariatanasoaia.ro/ . Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către Utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul după afişarea lor pe site-ul web.
  4.2 Forţa Majoră – Primăria Tănăsoaia nu îşi asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligaţiilor prevăzute în aceşti termeni şi condiţii, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiţii meteorologice nefavorabile, acţiunea sau inacţiunea guvernului, a altor reţele sau a altor autorităţi competente de care Primăria Tănăsoaia nu este responsabilă.
  4.3 Jurisdicţie – Acest site web (exclusiv site-uri ale terţelor părţi spre care există linkuri) este controlat de către Primăria Tănăsoaia. Prin accesarea acestui site, Utilizatorul accepta ca acest contract şi orice dispută legată de el sunt guvernate şi interpretate în concordanţă cu legile României, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicţiei exclusive a tribunalelor României. Acest site web poate fi accesat de oriunde în România şi de peste hotare. Primăria Tănăsoaia nu oferă nici o asigurare că conţinutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor ţări în afara României.
 7. Utilizatorul accepta să adere la aceşti termeni şi condiţii
  Utilizatorul confirma că a citit şi acceptat aceşti termeni şi condiţii. Utilizarea Serviciului de către utilizator implica acceptarea necondiţionată a acestor termeni şi condiţii.

Reguli de confidenţialitate
Primăria Tănăsoaia poate deţine informaţii despre Dvs., pe care ni le-aţi oferit (de exemplu printr-o cerere sau printr-un formular de înregistrare, contract etc.). Aceste informaţii pot include, printre altele, numele Dvs., adresa, numere de telefon, informaţii despre modul în care folosiţi serviciile noastre, informaţii ce rezulta în urma vizitării site-urilor noastre, şi orice alt fel de informaţie în legătură cu modul în care utilizaţi serviciile noastre.

 1. În ce fel poate utiliza Primăria Tănăsoaia aceste informaţii personale?
  Informaţiile despre Dvs. pot fi folosite de noi doar în scopuri asociate furnizării serviciilor Primăriei Tănăsoaia , cum ar fi:
  1.2 Oferirea de servicii către Dvs.;
  1.3 Soluţionarea cererilor, întrebărilor sau a reclamaţiilor făcute de către Dvs.;
  1.4 Realizarea de statistici şi studii privind activitatea Primăriei Tănăsoaia şi a direcţiilor/serviciilor subordonate;
  1.5 Contactarea Dvs. (inclusiv prin poştă, e-mail, fax, mesaje text, pager sau telefonic) în legătură cu serviciile puse la dispoziţie de Primăria Tănăsoaia sau în legătură cu produse şi servicii ale unor terţe părţi atent selecţionate, care credem că ar putea fi de interes pentru Dvs. (în afară de cazul în care aţi făcut o cerere scrisă să nu fiţi contactat în acest sens);
 2. Distribuirea informaţiilor despre Dvs.
  2.1 Primăria Tănăsoaia se angajează să nu distribuie aceste informaţii despre Dvs. către terţi decât în cazul în care aceştia sunt direct implicaţi în soluţionarea sau desfăşurarea activităţilor în cauză.

ÎN CAZUL ÎN CARE NU SUNTEŢI DE ACORD CU ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII ŞI REGULI DE CONFIDENŢIALITATE, VĂ RUGĂM SĂ NU FOLOSIŢI ACEST SITE.

Accesibilitate

Informare pentru persoanele cu handicap/dizabilități:

Acest site este construit urmând recomandările din “Ghidul pentru accesibilizarea paginilor web ale instituțiilor publice din România” elaborat de Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social. Îmbunătățiri suplimentare sunt necesare încă în acest sens și se vor efectua pe parcurs.

Pentru a asigura o conformitate cât mai mare cu WCAG 2.0 și standardele W3C au fost instalate diferite plugin-uri. Cel mai reprezentativ dintre acestea este cel identificat în partea dreaptă a site-ului prin pictograma:

Prin acționarea unui click pe acest simbol se va deschide un meniu de optiuni ce permit: navigarea utilizând tastatura, mărirea cursorului, mărirea fontului, vizualizarea site-ului în alb-negru, inversarea culorilor de pe site, evidențierea link-urilor, afișarea textului în font prestabilit, citirea textului de pe pagină și resetarea opțiunilor aplicate.

Mărirea fontului:

 • Ctrl și +, sau Ctrl+Rotiță mouse în sus – mărire scris.
 • Ctrl și , sau Ctrl+Rotiță mouse în jos – micșorare scris.
 • Ctrl+0 – mărime scris implicită.
 • F11 – mod pe tot ecranul

Click to listen highlighted text!